Lektion 16 [lekcjon sechzehn] – lekcja szesnasta

Lektion 16 [lekcjon sechzehn] – lekcja szesnasta

Na czerwono zaznaczamy dla Was zwroty, które możecie zastosować zwracając się do Podopiecznej / Podopiecznego

sechzehn [zechcejn] – szesnaście

Ein Samstag mit Aneta [ajn zamstag mit Aneta] – sobota z Anetą

mit [mit] – z

mit + DATIV

mit dem Hund [mit dejm Hund] – z psem

aufwachen [ałfwachen] – budzić się

aufstehen [ałfsztejen] – wstawać (w domyśle z łóżka)

immer [ima] – zawsze

Um wie viel Uhr wachst du auf? [um wi fil Ur wachst du ałf] – o której godzinie budzisz się?

Ich wache immer um sieben Uhr auf [ich wache imma um ziben Ur ałf] – zawsze budzę się o siódmej.

Aneta wacht um halb acht auf [Aneta wacht um halb ] – Aneta budzi się o wpół do ósmej.

Um wie viel Uhr stehst du auf? [um wi fil Ur sztejst du ałf] – o której godzinie wstajesz?

Er steht immer um acht Uhr auf [er sztejt imma um acht Ur ałf] – on zawsze wstaje o godzinie 8

 

PDP: Wir stehen auf! [wir sztejen ałf] – wstajemy!

 

PDP: Guten Morgen, wir wachen auf! [Guten Morgen, wir wachen ałf] – dzień dobry, budzimy się!

 

PDP: Bitte, stehen Sie auf! [bite sztejen Zi ałf] – proszę wstać!

 

ein Bad nehmen [ajn Bad nejmen] – brać kąpiel / kąpać się

Ich nehme immer abends Bad [ich nejme ima abends Bad] – biorę kąpiel wieczorami.

sich duschen [zich duszen] – brać prysznic

 

Czasownik sich duschen jest czasownikiem zwrotnym – Czasowniki zwrotne to temat naszych ćwiczeń gramatycznych – KLIKNIJ TU

 

Ich dusche mich jeden Tag [Ich dusze mich jeden Tag] – biorę prysznic codziennie

Duscht du dich morgens oder abends? [Duszt du dich morgens oder abends] – bierzesz prysznic rano czy wieczorem?

Ich dusche mich abends [Ich dusze mich abends] – biorę prysznic wieczorami

 

PDP: Jetzt gehen Sie bitte duschen! [ject gejen Zi bite duszen] – teraz proszę wziąć prysznic

 

PDP: Jetzt gehen wir duschen! [ject gejen wir duszen] – teraz  idziemy brać prysznic

 

sich rasieren [zich razieren] – golić się

Ich rasiere mich [ich razire mich] – golę się

Ich rasiere meine Beine [ich raziere majne Bajne] – golę swoje nogi

 

PDP: Bitte rasieren Sie sich! [Bite raziren Zi zich] – proszę się ogolić (do mężczyzny)

 

Haare waschen [Haare waszen] – myć włosy

sich waschen [zich waszen] – myć się

die Hände waschen [di Hende waszen] – myć ręce

das Gesicht waschen [das Gezicht waszen] – myć twarz

Ich wasche mich [Ich wasze mich] – myje się

Ich wasche meine Haare [Ich wasze majne Haare] – myje swoje włosy

 

PDP: Jetzt gehen wir Hände/ Gesicht/ Haare waschen [ject gejen wir Hende/ Gezicht/ Hare waszen] – idziemy umyć ręce/ twarz/ włosy

 

sich umziehen [zich umcijen] – przebierać się

sich anziehen [zich ancijen] – ubierać się

sich ausziehen [zich auscijen] – rozbierać się

Ich ziehe mich um [ich cije mich um] – przebieram się

Ich ziehe mich an [ich cije mich an] – ubieram się

Du ziehst dich aus [du cist du aus] – rozbierasz się

Sie zieht sich oft um [Sie ziet zich oft um] – ona często się przebiera

 

PDP: Ich ziehe Sie aus [ich cije Zi aus] – rozbiorę Panią/ Pana

PDP: Ich ziehe Sie um [ich cije Zi um] – przebiorę Panią/ Pana

PDP: Ich ziehe Sie an [ich cije Zi an] – ubiorę Panią/ Pana

 

Zähne putzen [cejne pucen] – myć zęby

Ich putze Zähne [ich puce Zejne] – ja myję zęby

Aneta putzt Zähne um halb vor elf [ Aneta puct Ich putze Zähne [ich puce Zejne] – Aneta myje zęby o wpół do jedenastej

 

Morgens schminke ich mich [morgens szminke ich mich] – maluje się porankami

Aneta schminkt sich um zehn nach neun [Aneta szminkt zich um cejn nach nojn] – Aneta maluje się dziesięć po dziewiątej

sich schminken [zich szminken] – malować się

sie schminkt sich [zi szminkt zich] – ona się maluje

 

das Frühstück vorbereiten [das Frusztuk forberajten] przygotowywać śniadanie

Ich bereite um acht Uhr das Frühstück vor [ich berajte um acht Ur das Frusztuk for] – o 8 godzinie przygotowuje śniadanie

frühstücken [frusztuken] – jeść śniadanie

Ich frühstücke immer um elf Uhr [ich frusztuke imma um elf Ur] – jem śniadanie zawsze o 11

 

einkaufen [ajnkałfen] – robić zakupy

Um wie viel Uhr kauft Aneta ein? [um wi fil Ur kałft Aneta ajn?] – o której godzinie Aneta robi zakupy?

Sie kauft um zwölf Uhr ein  [Zi kałft um cfulf Ur ajn] – ona robi zakupy o godzinie dwunastej

Wäsche waschen [Wesze waszen] – robić pranie

Sie wäscht um elf Uhr fünfundzwanzig die Wäsche [Zi weszcht um elf Ur funfundcwancig di Wesze] – ona o 11:25 robi pranie

 

aufräumen [ałfrojmen] – sprzątać

Ich räume auf [ich rojme ałf] – ja sprzątam

Ich räume mein Zimmer auf [ich rojme majn cimer ałf] – sprzątam swój pokój

 

staubsaugen [ształbzałgen] – odkurzać

Ich staubsauge [ich ształbzałge] – ja odkurzam

Der Staubsauger [der ształbzałger] -odkurzacz

 

zu Mittag essen [cu Mittag esen] – jeść obiad

Ich esse um 13 Uhr zu Mittag [ich esse um drajcejn Ur zu Mitag] – jem obiad o trzynastej

Ich habe Hunger [ich habe hunga] – jestem głodna

 

PDP: Haben Sie Hunger [haben Zi Hunga] – czy jest Pani/ Pan głodna?

PDP: Wir essen jetzt zu Mittag [wir essen ject cu Mitag]– teraz zjemy obiad

 

Geschirr abwaschen [geszir abwaszer] –zmywać naczynia

Ich wasche das Geschirr ab [ich wasze das Geszir ab] -zmywam naczynia

 

spazieren gehen [szpaciren gejen] -iść na spacer

Ich gehe jetzt spazieren [ich geje ject szpacieren] -idę teraz na spacer

Ich gehe jetzt mit dem Hund spazieren [ich geje ject mit dem Hund szpacieren] -idę teraz na spacer z psem

 

PDP: Gehen wir jetzt spazieren?  [gejen wir ject szpazieren] – czy idziemy teraz na spacer?

 

fernsehen [fernzejen] – oglądać telewizję

Ich sehe gerne fern [ich zeje gerne fern] – chętnie oglądam telewizję

Sie sieht um halb sieben fern [zi zieht um halb ziben fern] – ona ogląda telewizję o wpół do siódmej

 

telefonieren [telefoniren] – telefonować/ dzwonić

Sie telefoniert fünf vor sieben [zi telefonirt funf for ziben] – ona telefonuje za pięć siódma

Bücher lesen [Bucher lejzen] – czytać książki

Abens lese ich Bücher  [abends lejze ich Bucher] – wieczorami czytam książki

lesen [lejzen] – czytać

vorlesen [forlejzen] – czytać na głos

 

PDP: Ich lese Ihnen die Zeitung vor [Ich lejse Inen di Cajtung for] – przeczytam Pani gazetę

 

Rad fahren [Rat faren] – jeździć na rowerze

Ich fahre jeden Tag Rad [ich fare jeden Tag Rad] – każdego dnia jeżdżę na rowerze

Ich fahre ab und zu Rad [ich fare ab und cu rat] – od czasu do czasu jeżdżę na rowerze

Abens lese ich Bücher  [abends lejze ich Bucher] – Wieczorami czytam książki

schlafen gehen [szlafen gejen] – iść spać

Ich gehe um zweiundzwanzig Uhr schlafen [Ich geje um cwajundzwancig Ur szlafen] – idę spać o 22

 

PDP: Wir gehen jetzt schalfen [wir gejen ject szlafen] – teraz idziemy spać.

Komentarze

Dodaj komentarz