Lektion 15 [lekcjon fünfzehn] – lekcja piętnasta

fünfzehn [funfcejn] – piętnaście

Heute haben wir schon Lektion fünfzehn [Hojte haben wir szon Lekcjon funfcejn] – Dziś mamu już lekcję piętnastą

Zwroty pomagające w określeniu pory dnia i czasu:

heute [hojte] – dzisiaj

jetzt [ject] – teraz

später [szpejter] – później

morgen [morgen] – jutro

der Morgen (m.) [der Morgen]  – poranek

der Mittag (m.) [der Mitag] – południe

der Nachmittag (m.) [der Mitag] – popołudnie

der Abend (m.) [der Abend] – wieczór

am Abend [am Abend] – wieczorem

Jednostki czasu:

die Uhr (f.) [di Ur] – zegar/ godzina ( die Uhr używamy jedynie w momencie kiedy podajemy dokładną godzinę zegarową np. jest godzina druga).

die Stunde (f.) [di Sztunde] – godzina / godzina lekcyjna / lekcja ( die Stunde używamy kiedy chcemy określić trwanie czasu w godzinach np. dziś byłam w Parku 2 godziny, wracam za godzinę itp.)

eine halbe Stunde [ajne halbe sztunde] – pół godziny

die Minute (f.) [di Minute]  – minuta

die Minuten (pl.) [di Minuten]  – minuty

die Sekunde (f.) [di Sekunde]  – sekunda

die Sekunden (pl.) [di Sekunden]  – sekundy

Zapytanie o godzinę:

Wie viel Uhr ist es? [wi fil Ur ist es?]  – która jest godzina?  dosł. ile jest godzin

Wie spät ist es? [wi szpejt ist es?]  – która jest godzina? dosł. jak jest późno

spät [szpejt] – późno

Podawanie godzin:

Przed przystąpieniem do nauki upewnij się, że dobrze znasz liczby niemieckie. Jeżeli nie, przejdź do ćwiczeń językowych

Es ist eins Uhr [es ist ajns Ur] – jest godzina pierwsza

Es ist dreizehn Uhr [es ist drajcejn Ur] – jest godzina trzynasta

W języku niemieckim podajemy godziny również w 24 godzinnym przedziale tak jak w języku polskim.

Es ist zwanzig Uhr [es ist cwancig Ur] – jest godzina dwudziesta

Es ist sechzehn Uhr [es ist zechcejn Ur] – jest godzina szesnasta

 

NACH… [nach] – po

fünf nach… [funf nach] – pięć po

fünf nach halb neun… [funf nach halb nojn] – pięć po wpół do dziewiątej

zehn nach… [cejn nach] – dziesięć po

Viertel nach… [firtel nach] – kwadrans po

zwanzig nach… [cwancig nach] – dwadzieścia po

VOR… [for] – przed

fünf vor… [funf for] – za pięć

fünf vor halb [funf for halb] – za pięć wpół do

Viertel vor… [firtel for] – kwadrans przed

HALB … [halb] – wpół do

halb sieben… [halb ziben] – wpół do siódmej

Es ist fünf nach halb neun. [es ist funf nach halb nojn] – jest pięć po wpół do dziewiątej

Es ist fünf nach zehn [es ist funf nach halb nojn] – jest pięć po dziesiątej

Es ist zehn nach sechs [es ist cejn nach zechs] – jest dziesięć po szóstej

Es ist Viertel nach acht [es ist firtel nach acht] – jest kwadrans po ósmej

Es ist Viertel vor vier [es ist firtel for fir] – jest za piętnaście czwarta

Es ist halb elf [es ist halb elf] – jest wpół do jedenastej

Podając czas bardziej oficjalnie mówimy po prostu liczby tak jak je widzimy:

  • 08:05        Es ist acht Uhr fünf [es ist acht Ur funf] – jest ósma pięć
  • 11:22         Es ist elf Uhr zweiundzwanzig [es ist elf Ur cwajundcwancig] – jest jedenasta dwadzieścia dwa
  • 09:55        Es ist neun Uhr fünfundfünfzig [es ist nojn Ur funfundfunfzig] – jest dziewiąta pięćdziesiąt pięć

08:55

WERSJA OFICJALNA: Es ist acht Uhr fünfundfünfzig [es ist nojn Ur funfundfunfzig] – jest dziewiąta pięćdziesiąt pięć

WERSJA NIEOFICJALNA: Es ist fünf vor neun [es ist funf for nojn] – jest za pięć dziewiąta

Ich gehe jetzt einkaufen. Ich komme um Viertel vor zwölf zurück.[ich geje ject ajnkałfen. ich kome um firtel for cwulf curuk] – idę na zakupy. Wrócę za piętnaście dwunasta.

um [um] – o

Ich gehe  um elf Uhr dreizig baden [ich geje um elf Ur drajcig baden] – idę się kąpać o 11:30

Ich gehe um halb zwölf baden[ich geje um halb cwulf baden] – idę się kąpać o wpół do dwunastej.

Komentarze

Dodaj komentarz